Language English | îI›
"Do not be afraid; keep on speaking, do not be silent." - Acts 18:9


ªî£ì˜ ô¬è «ïóƒèœ:

ë£JÁ
裬ô 10 ñE - 蘈îK¡ ð‰F / Þ¬ø„ªêŒF
裬ô 10 ñE - ë£JÁ ðœO
裬ô 11 ñE - ñ£îˆF¡ 5õ¶ ë£JÁ êŒF Æì‹
ñ£¬ô 4.30 ñE - Aó£ñ êŒF áNò‹

Fƒèœ
Þó¾ 7:30 ñE - ªð‡èO¡ ªü𺋠«õî Fò£ùº‹

ªêšõ£Œ
Þó¾ 7:30 ñE - Þ™ô‚ ô¬è

Mò£ö¡
Þó¾ 9 - 1 ñE - ñ£îˆF¡ ºî™ Mò£ö‚Aö¬ñ MNˆF¼Š¹ ªüð‹.
Þó¾ 7:30 ñE - ªüð‚ô¬è

êQ
裬ô 10 - ñ£¬ô 5 ñE - ñ£îˆF¡ 2õ¶ êQ‚Aö¬ñ «õîð£ì‹.
裬ô 10 - ñFò‹ 1 ñE - ñ£îˆF¡ 3õ¶ êQ‚Aö¬ñ ªüð‹.

© Trinity Missions